Phát lại trực tiếp đá gà CPC1 ngày 10-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:07

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:22

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:18:03
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:40
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:55
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu CPC1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:04
Trường đấu CPC1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:07
Trường đấu CPC1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC1