Phát lại trực tiếp đá gà CPC3 ngày 08-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:07:30

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:16

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:22

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:05

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:04

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:33
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:39
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:03
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:05
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3