Phát lại trực tiếp đá gà CPC3 ngày 19-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:32

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:10

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:33

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:00

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:38
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:02
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:04
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu CPC3