Phát lại trực tiếp đá gà CPC3 ngày 23-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:30
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:08
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:54
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:58
Trường đấu CPC3