Phát lại trực tiếp đá gà CPC4 ngày 05-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:26

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:48

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:49

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:20

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC4