Phát lại trực tiếp đá gà CPC4 ngày 09-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:33

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:37

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:30

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:58

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:52
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:13
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC4

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC4

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC4

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:30
Trường đấu CPC4