Phát lại trực tiếp đá gà CPC4 ngày 15-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:12

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:20

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:56

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:10
Trường đấu CPC4

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC4

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC4

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:53
Trường đấu CPC4

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC4