Phát lại trực tiếp đá gà CPC4 ngày 22-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:33

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:40
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:03
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:29
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:32
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu CPC4